เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ ของบริษัท อีคอมสยาม ดอทคอม จำกัด
 
     
 

ข้อตกลงฉบับนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง Ecomsiam.com กับคุณ และเป็นข้อตกลงที่คุณมีต่อ Ecomsiam.com ในการใช้บริการ โดยคุณได้รับรู้ ได้อ่านข้อตกลงทั้งหมด และยอมรับเงื่อนไขตามข้อตกลงฉบับนี้แล้ว โดยข้อตกลงนี้ใช้บังคับตามกฎหมายประเทศไทย และคุณรับทราบและตกลงว่า Ecomsiam.com สามารถยกเลิก หรือปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของข้อตกลงนี้ได้ทุกขณะตามเห็นสมควร

เงื่อนไขรับประกันความพึงพอใจ สำหรับผู้ใช้บริการ Web hosting ( 30-day Money-Back Guarantee.)

เรารับประกันความพึงพอใจ คืนเงินให้คุณ หากคุณไม่ พอใจ กับการบริการที่คุณกำลังรับภายใน 30 วัน ของการการเปิดบัญชีการใช้งานของคุณ ทางบริษัท ecomsiam.com จะคืนเงินให้ท่าน ในส่วนของ Web Hosting ที่ยังไม่ได้ใช้งาน

คุณสามารถตัดสินใจ เลือกใช้ web hosting ของ ecomsiam ได้โดยปราศจากความกังวล

web hosting thailand moneyback guarantee

ข้อตกลงเกี่ยวกับเว็บโฮสต์ติ้ง (Web hosting)

 1. การใช้บริการ Domain name registration หรือ Web hosting เป็นลักษณะ "จ่ายก่อนใช้" คือท่านต้องชำระค่าบริการก่อนการใช้งาน ตามระยะเวลาที่เลือกบริการไว้
 2. ลูกค้าทุกท่านมีระยะเวลาในการ "ชำระเงินล่าช้า นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระได้ไม่เกิน 7 วัน " หากเกินจากนั้นเราจำเป็นต้องหยุดการให้บริการ (Suspend host) ซึ่งจะมีค่าปรับในการเริ่ม activate host เป็นจำนวนเงิน 200 บาท "หากเกินจาก 15 วัน เราจำเป็นต้องหยุดการให้บริการ host และปลดออกจาก server" ซึ่งมีค่าธรรมเนียม ในการนำเว็บไซต์และอีเมล์เข้าใช้งานต่อ เป็นจำนวนเงิน 500 บาท
 3. ผู้ใช้บริการจะไม่นำ SERVER ไปใช้เป็นสื่อในสิ่งที่ผิดกฎหมาย สื่อที่เกี่ยวกับเรื่องลามก อนาจาร ผิดศีลธรรม ข้อมูลหรือโปรแกรมที่ละเมิดสิทธิ์ต่อผู้อื่น หรือการค้าเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือในทางที่เสื่อมเสียแก่ผู้อื่น หรือประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือกระทำการที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือผู้ใช้บริการรายอื่น
 4. ผู้ขอใช้บริการจะไม่ใช้ Server ไปในการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไร้สาระ (Spam) หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีผู้ร้องขอจากเซิร์ฟเวอร์

ผู้ให้บริการจะไม่ขอรับผิดชอบทางกฎหมายแต่อย่างใด ถ้าผู้ใช้บริการกระทำการใดๆ ที่ได้แจ้งในรายละเอียดข้างต้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการร่วมรายการ Promotion Free Domain (.com, .net, .org, .info, .biz) 1 ปี

 1. เงื่อนไข Promotion ดังกล่าว ใช้ได้สำหรับผู้สั่งซื้อ host package 12 เดือน ตั้งแต่ starter, silver, gold, patinum, enterprice ขึ้นไป
 2. สามารถใช้ promotion นี้กับการจดทะเบียนโดเมนกับบริษัท ecomsiam.com เท่านั้น และท่านจะต้องใช้ promotion ดังกล่าวภายใน 30 วัน หลังจากเปิดใช้บริการเว็บโฮสต์ติ้ง (กล่าวคือ ท่านต้องจดโดเมน หรือย้ายโดเมนให้เสร็จภายใน 30 วัน)
 3. กรณีโดเมนเนมที่ท่านเคยจดทะเบียนไว้แล้วกับผู้ให้บริการรายอื่นจะต้องโอนย้ายโดเมน (transfer domain) มาจดทะเบียนกับบริษัทเท่านั้น
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเว้น promotion นี้กรณี โดเมนที่ใช้ promotion free domain ไม่สามารถโอนย้ายโดเมนได้ (transfer domain) หรือกรณี transfer โดเมนเนมไม่สำเร็จ
 5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือให้กับบุคคลอื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 6. โปรโมชั่นนี้เป็นการให้สำหรับผู้ใช้งานบริการ 12 เดือน ตาม package ที่กำหนดเท่านั้น หากมีการยกเลิกการใช้งาน ในช่วงเวลา money back guarantee 30 วัน ของการใช้ host ทางบริษัทจะคืนค่า host ในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้งาน ตามเงื่อนไข money back guarantee หลังหักค่า Domain name เป็นจำนวนเงิน 600 บาท แล้ว

ข้อตกลงเกี่ยวกับโดเมนเนม

 1. ความเป็นเจ้าของโดเมน จะถือตามชื่อที่ระบุใน ชื่อเจ้าของโดเมน (Registrant) ผู้ดูแลชื่อโดเมน (Admin Contact) ถือเป็นตัวแทนเจ้าของในการดูแลแก้ไขข้อมูลของโดเมน * ซึ่งคุณต้องแก้ไขข้อมูล อีเมล์ของ Admin Contact เสมอเมื่อคุณเปลี่ยนอีเมล์ * เพราะการติดต่อ ยืนยันความถูกต้องต่างๆ จะใช้ที่อีเมล์นี้
 2. เมื่อมีการจดทะเบียนโดเมนไปแล้ว ไม่อาจเปลี่ยนเป็นชื่อโดเมนชื่ออื่นได้ เว้นแต่จะขอจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนใหม่ ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนตามปกติ
 3. โดเมนจะถูกจดทะเบียน หลังจากคุณชำระเงินค่าจดทะเบียนมายังเราเรียบร้อยแล้ว
 4. โดเมนเนม ที่ท่านได้ชำระเงิน และทาง ecomsiam.com ได้ดำเนินการจดทะเบียนไปแล้ว (Registration completed) จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินให้กับท่านได้ (No refundable)
 5. การแก้ไขข้อมูลโดเมน โดยผ่านระบบล๊อกอิน ชื่อโดเมน และพาสเวิร์ด คุณต้องรักษาพาสเวิร์ดให้ดี หากมีความเสียหายจากการแก้ไขดังกล่าว Ecomsiam.com จะไม่รับผิดชอบ
 6. โดเมนที่จะหมดอายุ คุณต้องรีบดำเนินการต่ออายุ (Renewal Domain) ก่อนวันหมดอายุ หากโดเมนถูกจดทะเบียนไปจากศูนย์จดทะเบียนอื่น หรือมีผู้อื่นขอจดทะเบียนเข้ามา Ecomsiam.com ไม่อาจรับผิดชอบในการตามโดเมนกลับคืนมาให้
 7. Ecomsiam.com เป็นตัวแทนจดทะเบียนโดเมนของ TUCOW Inc. (OpenSRS) ข้อตกลงในการจดโดเมนให้ถือ ข้อตกลงของ TUCOW Inc และ ICANN ประกอบด้วย
 8. กรุณาอ่านข้อตกลงในการใช้บริการของ Ecomsiam.com ที่แสดงข้างต้น & OpenSRS Agreement & The ICANN Dispute Policy
 9. สำหรับผู้จดทะเบียน Domain Name .BIZ โปรดอ่านข้อตกลงการใช้บริการที่ & .BIZ Agreement
 10. สำหรับผู้จดทะเบียน Domain Name .INFO โปรดอ่านข้อตกลงการใช้บริการที่ & .INFO Agreement
 
     
 
โปรดอ่านข้อตกลงในการใช้บริการ (Policy) ให้เข้าใจก่อนทำคลิ้ก "ตกลง" นี้ ซึ่งผู้ให้บริการถือว่าท่านได้อ่านครบถ้วนแล้ว