ecomsiam web hosting กับงานพัฒนา web application development ออกแบบ พัฒนาระบบงาน

งานออกแบบพัฒนาระบบงาน

นอกจากการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งเป็นการนำเสนอในส่วนของ Front end เรายังพัฒนาระบบงาน (Back office) เช่น

งานพัฒนาและออกแบบระบบสารสนเทศ งานฐานข้อมูล เพื่อการใช้งานภายในองค์กร (Application development) และ ออกแบบระบบฐานข้อมูล และ พัฒนาโปรแกรมในการเชื่อมโยงกับเว็บเพจ (Web application) โดยเริ่มตั้งแต่

 • การวิเคราะห์และสรุปความต้องการ (System servey and analysis)
 • การวางแผนและออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (user interface)
 • งานออกแบบฐานข้อมูล (Database design)
 • งานพัฒนาโปรแกรม (Appliction development)
 • ตลอดจนงานติดตั้งและฝึกอบรม (Implement and Training)

แนะนำ web application web hosting thailand เว็บโฮสติ้งไทย ฟรี โดเมน ฟรี SSL บริการดี ดูแลดี

ระบบสารสนเทศสำหรับบริหาร STOCK สินค้า (Stock Management System)

เทคโนโลยีที่ใช้ :

 • ภาษาที่ใช้ในการโปรแกรม (Web Application) : Html, PHP, JAVA เชื่อมโยงกับระบบ Barcode สินค้า
 • ระบบปฏิบัติการ : Linux Operating System, Apache
 • ระบบฐานข้อมูล : Mysql Database

รายละเอียดของโครงการโดยย่อ

บริหารและจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างเหมาะสม และป้องกันจำนวน Stock สินค้ามีมากเกินกว่าความต้องการ หรือไม่เพียงพอ โดยสามารถ

 • ตรวจสอบปริมาณของสินค้าได้ตลอดเวลา พร้อมระบบจัดการสินค้า, ติดตามการขายสินค้า และระบบรายงานในการติดตามการออกใบแจ้งหนี้
 • ลดความผิดพลาดในการรับสินค้าเข้า STOCK ด้วยระบบ Barcode
 • และระบบติดตามการสั่งของจาก Supplier ซึ่งช่วยให้สามารถบริหารการจัดส่งสินค้าได้ถูกต้อง ตรงตามกำหนดเวลา และครบถ้วน
 • พร้อมระบบช่วยประมาณการกำไรขั้นต้น จากยอดขายและต้นทุนสินค้าจริง และสรุปกำไรที่ได้ สำหรับ พนักงานขาย (Sales department) ทราบกำไรขั้นต้นเพื่อใช้ในการตัดสินใจราคาขาย
 • นอกจากนี้ ยังมีรายงานสำหรับผู้บริหาร เกี่ยวกับยอดขายตามประเภทสินค้า, ลูกค้า, เจ้าหน้าที่ขาย ตลอดจนต้นทุน และกำไร จำแนกตามโครงการ

ระบบรายงานสถานะของเครื่องจักรแบบออนไลน์

เทคโนโลยีที่ใช้ :

 • ภาษาที่ใช้ในการโปรแกรม : Html, PHP, JAVA (Web Application) Html, PHP, JAVA (Web Application)
 • ระบบปฏิบัติการ : Windows 2000, IIS
 • ระบบฐานข้อมูล : Mysql Database
 • ระบบฐานข้อมูล : MS SQL Server

ระบบรายงานการทำงานของเครื่องจักร ในกระบวนการผลิตแบบ Online สามารถติดตามการทำงานของเครื่องจักร, กำลังผลิตของเครื่องจักร, และช่วงเวลาที่เครื่องจักรหยุดเดิน โดยสามารถติดตามสถานะและรายงานผ่านทางเว็บไซต์

E-commerce สำหรับขายสินค้าให้กับสมาชิก (ธุรกิจขายตรง)

เทคโนโลยีที่ใช้ :

 • ภาษาที่ใช้ในการโปรแกรม : Html, PHP, JAVA (Web Application)
 • ระบบปฏิบัติการ : Linux Operating System, Apache
 • ระบบฐานข้อมูล : Mysql Database

รายละเอียดของโครงการโดยย่อ

 • ระบบขายสินค้าแบบออนไลน์ให้กับสมาชิก ซึ่งเป็นระบบอีคอมเมอร์สสมบูรณ์แบบ
 • โดยผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถจัดการข้อมูลสินค้าและข้อมูลของเว็บไซต์ได้ทุกหน้าเว็บเพจ
 • เว็บไซต์สำเร็จรูป : NineNIC Web site builder Technology)
 • พร้อมระบบรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตแบบออนไลน์
 • เมื่อมีการสั่งซื้อ ระบบจะเก็บรวบรวมคะแนนสะสม สำหรับคำนวณผลตอบแทน โดยมีระบบ User, Password สำหรับสมาชิกในการสอบถามข้อมูลยอดสะสมคะแนนได้ตลอดเวลา

ระบบจัดการข้อมูลสมาชิกแบบออนไลน์

เทคโนโลยีที่ใช้ :

 • ภาษาที่ใช้ในการโปรแกรม : Html, PHP, JAVA (Web Application)
 • ระบบปฏิบัติการ : Linux Operating System, Apache
 • ระบบฐานข้อมูล : Mysql Database

รายละเอียดของโครงการโดยย่อ

 • ระบบรวบรวมข้อมูลสมาชิกสมัครทำงานหรือศึกษาต่อที่ต่างประทศ
 • มีการแจ้งสถานะการรับสมัครให้กับสมาชิก โดยมีระบบ User, Password
 • สำหรับสมาชิกในการสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการสมัครงาน

FedEx

เทคโนโลยีที่ใช้ :

 • ภาษาที่ใช้ในการโปรแกรม : Visual basic code
 • ระบบปฏิบัติการ : Window NT server (Client is windows)
 • ระบบฐานข้อมูล : MS Access Database

รายละเอียดของโครงการโดยย่อ

Formal Tax Invoice application

 • ระบบจัดการข้อมูลใบกำกับภาษี ซึ่งควบคุมการออกใบกำกับภาษี
 • และรายงานส่งสรรพากร โดยสามารถใช้งานร่วมกันภายในระบบเครือข่าย
 • ลดความผิดพลาดในการออกใบกำกับภาษีถึงลูกค้า
 • สามารถคำนวณอัตราค่าบริการขนส่ง ตามประเภท ชนิด การใช้บริการ และพื้นที่ให้บริการ ได้อย่างถูกต้อง

With Holdind Tax ระบบออกเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภงด. 50)

Credit Note application ระบบจัดทำการลดหนี้ (Credit Note)

DENTAL SMAILE CLINIC.

เทคโนโลยีที่ใช้ :

 • ภาษาที่ใช้ในการโปรแกรม : Visual basic code
 • ระบบปฏิบัติการ : Windows
 • ระบบฐานข้อมูล : MS Access Database

รายละเอียดของโครงการโดยย่อ

ระบบฐานข้อมูลสำหรับร้านทันตแพทย์ ประกอบด้วยฟังก์ชั่นการทำงาน

 • การจัดการ ทะเบียนคนไข้และประวัติการรักษา , รายละเอียดการจ่ายสินค้า/ยา ตลอดจนการออกใบเสร็จรับเงิน
 • สามารถทราบปริมาณสินค้าคงเหลือ และจำนวนสินค้าออก โดยมีระบบเตือน เมื่อสินค้าถึง Minimum Stock , รายงานสินค้ารับเข้า
 • นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดส่วนแบ่งที่ให้กับทันตแพทย์ประจำคลินิค
 • รายงานวิเคราะห์ด้านรายรับ และต้นทุนของร้าน
 • พร้อมระบบความปลอดภัย Security แยกตามสิทธิของผู้เข้าใช้ระบบ

ระบบจัดการข้อมูลติดตามสถานะการใช้งานรถ

(DATA Management for GPS Tracking System)

เทคโนโลยีที่ใช้ :

 • ภาษาที่ใช้ในการโปรแกรม : Html, PHP, JAVA (Web Application)
 • ระบบปฏิบัติการ : Linux Operating System, Apache
 • ระบบฐานข้อมูล : Mysql Database

รายละเอียดของโครงการโดยย่อ

 • เป็นระบบจัดการข้อมูลของรถ ซึ่งให้บริการแบบออนไลน์กับเจ้าของรถ
 • การติดตามสถานะการใช้งานรถ โดยผ่านเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต
 • ควบคุมปริมาณการรับส่งข้อมูล และป้องกันความผิดพลาดจากการส่งข้อมูล
 • ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบข้อมูล และจัดการระบบผ่านทางเว็บไซต์